Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Natuurgeneeskundig therapeut Paul Smeets:  Aangesloten als geneeskundig therapeut bij de beroepsvereniging het BATC onder registratienummer 02029. Handelende als zelfstandig geneeskundig therapeut.
Cliënt: de persoon aan wie door de geneeskundig therapeut advies en begeleiding wordt verleend dan wel diens vertegenwoordiger.
Praktijkadres: de locatie waar diensten als geneeskundig therapeut worden uitgeoefend.
Arts: de huisarts/specialist door de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen
 
Artikel 2: Algemeen
Paul Smeets natuurgeneeskundig therapeut geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres of online, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.
 
Artikel 3: Basis
Paul Smeets natuurgeneeskundig therapeut kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Paul Smeets de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Voor eventuele vergoeding door de zorgverzekeraar is het niet van belang of de cliënt zelf contact heeft opgenomen dan wel is verwezen.
 
Artikel 4: Verhindering
Bij verhindering dient de cliënt zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Indien een afspraak niet tijdig wordt geannuleerd, is Paul Smeets gerechtigd om het consult in rekening te brengen.
 
Artikel 5: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt Paul Smeets de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW. Paul Smeets is gerechtigd prijsstijgingen door de te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Paul Smeets beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.
 
Artikel 6: Intellectueel eigendom
Paul Smeets behoudt te allen tijde alle rechten op de door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De hiervoor genoemde zaken moge zonder schriftelijke toestemming van Paul Smeets noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze bekend worden gemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door Paul Smeets verstrekt zijn.
 
Artikel 7: Betaling
Betaling aan Paul Smeets dient vooraf contant of vooraf door overschrijving danwel pinbetaling plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt ontvangt tevens declaraties voor de consulten.
Bij voortijdige beëindiging van de begeleiding door de cliënt, zal er geen terugbetaling plaatsvinden.
 
Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
Paul Smeets heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op een vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.
 
Artikel 9: Aansprakelijkheid
Het advies en /of de begeleiding van Paul Smeets is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De resultaten zijn grotendeels eigen verantwoordelijk van de cliënt. Paul Smeets sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de Paul Smeets verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Paul Smeets.                
Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Paul Smeets verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak dan ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Paul Smeets nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Paul Smeets om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Paul Smeets te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Paul Smeets is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
 
Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Paul Smeets is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.
 
Artikel 11: Gegevens cliënt
Paul Smeets zal in geen geval gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.